Office

โครงการเดอะ พลิมเพลส มีบริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งขนาดเล็ก 30-60 ตร.ม. และ ขนาดใหญ่ 200 ตร.ม. โดยสำนักงานขนาดเล็กจะอยู่บริเวณอาคาร เดอะ พลิมเพลส1 ชั้น2และ3 ส่วนสำนักงานขนาดใหญ่ที่อาคารวิวัฒน์ชัยขนาดเล็ก (TPP1 ชั้น 2-3)

 • ขนาด 30 ตร.ม. ราคา 13,000 บาท/เดือน
 • ขนาด 60 ตร.ม. ราคา 26,000 บาท/เดือน
 • ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย
 • ค่าน้ำ 20 บาท/หน่วย
 • ระยะเวลาการเช่า 1 ปี
 • เงินประกัน 3 เดือน +ประกันการใช้น้ำและไฟฟ้า
 • ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน

ขนาดใหญ่ (อาคารวิวัฒน์ชัย)

 • ขนาด 200 ตร.ม. ราคา 300 บาท/ ตร.ม.
 • ค่าไฟ 6 บาท/หน่วย
 • ค่าน้ำ 18 บาท/หน่วย
 • ระยะเวลาการเช่า 2 ปี
 • เงินประกัน 3 เดือน +ประกันการใช้น้ำและไฟฟ้า
 • ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
 • การจอดรถ: 100 ตร.ม.ฟรี 1 คัน จอดเพิ่ม: 1,000 บาท/คัน/เดือน
 • ค่าติดตั้งโทรศัพท์: 2,000 บาท/คู่สาย